ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Świadectwa energetyczne - informacja dla inwestorów, nabywców lub najemców

 

W związku z nowelizacją prawa budowlanego od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo określa wartość energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb wynikających  z użytkowania budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia

Ocena charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagana jest dla budynków i lokali mieszkalnych:

  • nowo wybudowanych oddawanych do użytku,
  • sprzedawanych,
  • wynajmowanych,
  • przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 
Kto może sporządzić świadectwo?

Świadectwo mogą sporządzić osoby, które:

  • Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
  • Odbędą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
  • Ukończą nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Świadectwa energetycznego dla budynku nie może przygotowywać jego projektant, inwestor i  właściciel. Wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków zakaz ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności oceniających budynek, a także podyktowany jest potrzebą zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz. 1279) na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nałożono obowiązki związane z ich działalnością oraz udostępnianiem, sporządzaniem i przechowywaniem świadectw, a także wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

 
Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wykonywane jest w oparciu o dokumentację techniczną. W przypadku jej braku - certyfikat sporządzany jest w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Określona w ten sposób charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 
Sponsored by: sominex online shop.